Reklamní pozice premium odkaz - místo pro vaši reklamu.

Vítejte na stránkách o plastické chirurgii a estetické medicíně.

Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Zadavatelem služeb poskytovaných na portále ESTETIO.cz
 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel nejplastika.cz

Provozovatel je vlastníkem internetového portálu ESTETIO.cz. Provozovatelem je Astrologický institut s.r.o., DIČ CZ27656357, Morseova 84, 109 00 Praha 10, registrovaný u RS v Praze, spisová značka C 122011

(internetový portál je dále definován jen jako „estetio.cz“).

1.2. Definice pojmů

Definice pojmu Kliniky a lékaři -fyzická nebo právnická osoba, registrovaná v České republice (české IČ), která nabízí služby plastické chirurgie a estetické medicíny. V názvu musí být uvedeno pouze jméno lékaře nebo kliniky.

( Kliniky a lékaři jsou dále definovány souhrnným pojmem jako Zadavatel)

Definice pojmu Uživatel -jedná se o návštěvníka těchto stránek, který má zájem o informace nebo kontakty na lékaře a kliniky.

(dále jen jako uživatel)

Definice pojmu Provozovatel -provozovatel estetio.cz společnost Astrologický institut s.r.o.

Definice pojmu estetio.cz -internetový portál nabízející reklamní prostor pro kliniky a lékaře za účelem jejich propagace

(dále jen jako estetio.cz)

 1.3. Kdo může být zadavatelem reklamy

Zadavatelem reklamní služby (prezentace vlastních služeb, reklamních sdělení či umístění jiných reklamních prvků na portále estetio.cz (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba nebo přímý zákazník, který si objedná reklamní prostor na estetio.cz.

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1. Objednání

Reklamní službu na estetio.cz objednává Zadavatel u Provozovatele formou objednávky -vyplněním internetového formuláře. Objednávka je pro Provozovatele závazná až po jejím zaplacení na bankovní účet, přičemž úhrada musí být provedena Zadavatelem v termínu do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Pokud platba nebude v tomto termínu připsána na účet Poskytovatele, bude objednávka stornována. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: obchodní firma či obchodní jméno nebo jméno a příjmení nebo jiný název Zadavatele, sídlo či místo podnikání nebo bydliště, IČ nebo rodné číslo, DIČ, kontaktní adresa (v případě, že se liší od fakturační adresy), kontaktní osoba, telefon, e-mail, internetová adresa (URL), specifikace reklamního produktu nebo služby, termín zahájení a ukončení reklamní kampaně.
Zadavatel odesláním objednávky výslovně prohlašuje, že byl řádně seznámen s aktuální nabídkou a ceníkem reklamních produktů a služeb na nejplastika.cz a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.2. Odpovědnost za obsah inzerce

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na portále estetio.cz. Zadavatel objednávky dává Provozovateli souhlas s šířením daného reklamního sdělení na webu estetio.cz a současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k tomuto reklamnímu sdělení, zejména je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a je oprávněn k užití případných ochranných známek v reklamním sdělení, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. To platí i v případě článků, které má Zadavatel právo na Nejplastika.cz uveřejnit. Tyto musí být originální a nesmí porušovat práva jiných osob. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody a ušlého zisku v plné výši. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

2.3. Změny

Zadavatel objednávky je oprávněn kdykoliv v průběhu reklamní kampaně provést změnu obsahu reklamního sdělení či jiných reklamních prvků (dále jen „Změna“) prostřednictvím svého přístupu ke svému uživatelskému profilu na estetio.cz, případně o ni může požádat provozovatele, pokud ji nelze provést přes uživatelský profil a je v souladu s možnostmi estetio.cz. O Změnu musí Zadavatel požádat formou písemné nebo e-mailové žádosti a dále musí poskytnout Provozovateli veškeré podklady k provedení Změny. Provozovatel provede změnu bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu do 15 pracovních dnů ode dne doručení veškerých potřebných podkladů.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena

Cena je stanovena na základě ceníku Provozovatele platného ke dni uzavření smlouvy skrze potvrzení objednávky a odeslání vyplněného formuláře. 

Lékař a klinika 
TOP zápis -cena 726 Kč / 1 rok (600 Kč + DPH)

TOP zápis nabízí maximální využití všech funkcí našeho portálu.

Co nabízí TOP zápis

  • kompletní profil firmy v katalogu včetně galerie

  • přední pozice při vyhledávání podle kategorií a oblastí

  • přední pozice na home page portálu

  • přední pozice v pravém sloupci u článků blogu zadávaných provozovatelem portálu

  • možnost zadávání vlastních článků

Základní zápis -cena 484 Kč / 1 rok (400 Kč + dph)

Co nabízí základní zápis

  • profil firmy v katalogu BEZ galerie

  • možnost zadávání vlastních článků

3.2. Úhrada

Po odeslání vyplněného registračního formuláře a odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek Vás budeme do 5 pracovních dnů kontaktovat se žádostí o provedení platby, přičemž úhrada musí být provedena Zadavatelem v termínu do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Pokud platba nebude v tomto termínu připsána na účet Poskytovatele, bude objednávka stornována. Po obdržení platby a provedení kontroly bude váš profil zveřejněný do 5 pracovních dnů. Pokud ve formuláři zaškrtnete, že si přejete zaslat daňový doklad, obdržíte ho po přijetí platby na váš email ve formátu pdf.

3.3. Storno podmínky

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již zaplacenou a zveřejněnou inzerci, je o tom povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 15 pracovních dnů před požadovaným termínem ukončení reklamní kampaně. Nárok na vrácení již zaplacené částky Zadavatelem provozovateli, a to ani jejího adekvátní podílu, nevzniká -jedná se o storno poplatek. 

4. REKLAMACE

Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k zajištění správného fungování estetio.cz a poskytne pomoc při řešení problémů spojených s jeho fungováním.
Uživatel nebo Zadavatel může podávat reklamace na poruchy fungování estetio.cz ve lhůtě 14 dní, a to oznámením události na adresu: astrologickyinstitut@gmail.com
Reklamace bude vyřízena do 15 pracovních dní ode dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržení této lhůty, provozovatel služeb toto oznámí před jejím ukončením důvody prodlení a stanoví další lhůtu.
Provozovatel si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, pokud bude reklamace vyplývat z neznalosti těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.

5. ZODPOVĚDNOST

Provozovatel není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu uživatelem nebo zadavetelem, přičemž zadavatel nebo uživatel přebírá úplnou zodpovědnost za porušení zákona nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání na portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, porušením osobních práv nebo autorského práva.
Provozovatel prohlašuje, že používání portálu estetio.cz a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele nebo zadavatele. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby dodávané prostřednictvím nejplastika.cz se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo použitelnosti.
Provozovatel estetio.cz nezodpovídá za fyzické a právní vady inzerovaných nabídek, produktů a služeb, a ani za řádnou kvalitu bezplatného zboží a služeb. Nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoli přijal prostřednictvím portálu estetio.cz a za schopnost těchto osob přijímat závazky.
Provozovatel estetio.cz neposkytuje žádnou záruku na správné fungování portálu v celku nebo v části.
Provozovatel nekontroluje, zda má zadavatel oprávnění k podnikatelské činnosti a nezodpovídá za porušení jakéhokoliv zákony zadavatelem.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Změnu těchto Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemnou formou.

6.2.

Zadavatel nebo uživatel tímto souhlasí s obsahem těchto Obchodních podmínek, se kterými se seznámil před odesláním závazné objednávky, a dále souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

6.3.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

6.4.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15. 1. 2016.

RSS